Wat + doel

GOn is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon (kleuter, basis, secundair) en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een beperking en/of leer- en opvoedingsproblemen onderwijs te laten volgen in het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs.

Voorwaarden

Bovenop de zorg vanuit de school is er nood aan extra begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs.

Er zijn 2 toegangswegen tot GOn-begeleiding:

 

  • vanuit het gewoon onderwijs

  • terugkeer  vanuit het buitengewoon onderwijs

Procedure

De vraag tot GOn-begeleiding (vanuit BuO, gewoon onderwijs, ouders, …) wordt gericht aan het CLB. Het CLB-team  onderzoekt of de leerling voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor GOn-begeleiding.

 

  • Het CLB-team zit met de ouders en de school samen om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.

  • Wanneer de school slechts gedeeltelijk aan deze onderwijsbehoeften tegemoet kan komen (er is al sprake van verhoogde zorg), kan de beslissing genomen worden GOn-begeleiding op te starten.

  • Het CLB-team maakt  desgewenst de nodige documenten op. In het geval van een leerling met ASS/GES moet er een diagnose gesteld zijn door een multidisciplinair team.

  • Het CLB- en het GOn-team bereiden de begeleiding voor en werken ze uit, samen met de school en de ouders van de leerling.

Inhoud

Afhankelijk van de noden van het kind/de jongere zal er wekelijks gewerkt worden aan de integratie in het gewoon onderwijs. De begeleiding situeert zich op verschillende vlakken : leerling-, ouder- en schoolgericht.

Tijdens officiële overlegmomenten worden doelen voor de begeleiding bepaald en geëvalueerd. Verdere informele overlegmomenten gaan door volgens noodzaak.

© 2013 - piet becaus voor www.dehorizon.be